Bestuur / Mr / Oudercommissie

Schoolvereniging

Onze school gaat uit van de vereniging voor (protestants) christelijk basisonderwijs. Iedereen die deze christelijke grondslag wil en kan onderschrijven en medeverantwoordelijkheid wil dragen voor de wijze waarop aan het christelijk onderwijs inhoud wordt gegeven, kan lid worden van de vereniging.

Klik hier voor een aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van de vereniging.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen uit en door de leden. De bestuursleden zijn: voorzitter vacant, Bauke Jeninga (secretaris) en Gosse Kooi (lid). Willem Jongsma bestuursdirecteur van het VCSO is  penningmeester. De directeur Pieter Nauta heeft een adviserende rol. Aan het eind van elk schooljaar doet het bestuur verslag aan haar leden. Het bestuur houdt zich o.a. bezig met personeelsbeleid, financieel beleid en kwaliteit van het onderwijs.

Klik hier om het bestuurlijk jaarverslag in te zien.

De inspectie heeft in april / mei 2017 onze school bezocht in het kader van het vierjaarlijks bestuursonderzoek.

Klik hier om het inspectierapport te lezen.


MR

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Afhankelijk van de onderwerpen heeft de mr recht om advies te geven aan het bestuur en ook zijn er onderwerpen waar de instemming van de mr nodig is. Korrie van Manen en Aafke Herder zitten namens het team in de mr. Als vertegenwoordigers van de ouders zitten Koen van Hees en Tim Offringa (voorzitter) in de mr.


Klik hier voor het Jaarverslag 2018 2019 van de mr